หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลตลุกดู่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ ทต.ตลุกดู่
" ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูนรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลตลุกดู่
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 
 
HOTNEWS
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
การประกอบอาชีพ แยกเป็น
  การเกษตรกรรม 70 %
  การเลี้ยงสัตว์ 15 %
  การค้าขาย 15 %
ประชาชนในเทศบาลตำบลตลุกดู่ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ปัจจุบันมี วัด จำนวน 12 แห่ง
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพทั่วไป มีลักษณะลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และที่ราบสลับเชิงเขา คือ เขาหนองแมงรัก เขาผา ลาดและเขาปฐวี
พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นป่าไม้ คือ ป่าทับเสลาฝั่งซ้าย และป่าไผ่เขียว ทางด้านการเกษตรกรรม เช่น การทำนา การทำ ไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง และการเลี้ยงสัตว์
 
ภูมิอากาศ
 
 
  ฤดูร้อน มีอากาศร้อนอบอ้าวหรือร้อนจัด เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือน พฤษภาคม
  ฤดูฝน มีฝนตกปานกลาง เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มกราคม
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญมีดั้งนี้
  ประเพณีแห่ธงโบราณสงกรานต์เขาปฐวี ระหว่างวันที่ 13 – 18 เดือนเมษายน ของทุกปี
  ประเพณีบุญเข้าพรรษา วัดทุกแห่งในเขตเทศบาล
  ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาปฐวี วัดตลุกดู่
  ประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดตลุกดู่
  ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านเพชรกาฬสินธุ์
  การทอผ้า กลุ่มหมู่บ้านเพชรกาฬสินธุ์ หมู่ที่ 14
  การถนอมอาหาร โดยแปรรูปอาหารต่าง ๆ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6
 
การศึกษาในชุมชน
 
           
การศึกษาในเทศบาลตำบลตลุกดู่มี ดังนี้
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง แบ่งเป็น
  ขยายโอกาสการศึกษา จำนวน 3 แห่ง
  เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 5 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  
  โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง  
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง  
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง  
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง
  สถานีอนามัยหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 17 แห่ง
  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรหมู่บ้าน จำนวน 17 แห่ง
 
การคมนาคม
 
   
เทศบาลตำบลตลุกดู่ มีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับอำเภอและตำบล หมู่บ้านใกล้เคียง สะดวกพอสมควร คือ
ถนนทางหลวงชนบท
  ถนนสาย ทัพทัน – ท่าชะอม หมายเลข อน. 4003
  ถนนสาย ตลุกดู่ – หนองฉาง หมายเลข อน. 5006
  ถนนสาย โป่งเก้ง – ลานสัก
  ถนนสาย โป่งเก้ง – หนองเจ๊กกวย
ถนนเทศบาล
  ถนนสาย ตลุกดู่ - เขาปฐวี   ถนนสาย วังเตย - สวนขวัญ
  ถนนสาย สวนขวัญ - เขาปฐวี   ถนนสาย สวนขวัญ - โป่งเก้ง
  ถนนลาดยางในเขตเทศบาล จำนวน 18 สาย   ถนน คสล. ในเขตเทศบาลเฉพาะย่านชุมชน จำนวน 35 สาย
  มีถนนลูกรังเชื่อมติดต่อกับลาดยาง จำนวน 54 สาย   มีถนนดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จำนวน 100 สาย
 
แหล่งน้ำ
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำห้วย จำนวน 5 สาย
  บ่อบาดาล จำนวน 240 บ่อ
  สระน้ำของราษฎร จำนวน 100 บ่อ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  น้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
  น้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 23 แห่ง
  อ่างเก็บน้ำอุบอีเก้ง จำนวน 590 ไร่
  สระ ส.ป.ก. จำนวน 42 ไร่
  สระเก็บน้ำ (หมู่ที่ 12) จำนวน 30 ไร่
  สระกักเก็บน้ำ (หมู่ที่ 13)      
  คลองชลประทาน จำนวน 3 สาย
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
ประปาในชุมชน
 
  ประชาชนตำบลตลุกดู่ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
  การไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 17 แห่ง
  การประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 1 แห่ง
  การประปาหมู่บ้าน จํานวน 23 แห่ง
 
การสื่อสารในชุมชน
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
  หอกระจายข่าว จำนวน 17 แห่ง
  ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 17 แห่ง
  สถานีตํารวจภูธรตลุกดู่ จํานวน 1 แห่ง
  ศูนย์ อปพร. จํานวน 1 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
         
การตลาด
  อาคารพาณิชย์ จำนวน 1 อาคาร
  ร้านขายของชำ จำนวน 106 ร้าน
  ร้านตัดเสื้อผ้า จำนวน 4 ร้าน
  ร้านตัดผม จำนวน 13 ร้าน
  ร้านส่งน้ำแข็ง จำนวน 4 ร้าน
  ร้านเคมีภัณฑ์ จำนวน 11 ร้าน
  ปั๊มน้ำมันขนาดกลางและเล็ก จำนวน 22 ร้าน
โรงงานอุตสาหกรรม
  โรงสี จำนวน 4 ร้าน
 
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
 
 
เขาปฐวี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เขาปฐวี ตามปทานุกรม คำว่า ปฐวี, ปถวี, ปถพี อ่านว่า ปะ - ถะ - วี,ปะ - ถะ - พี แปลว่า แผ่นดิน เรียกชื่อตามท้องถิ่นว่า
เขา -ปัด- ถะ- หวี รูปร่างลักษณะเขาปฐวี เป็นพืดเขายาวประมาณ 720 เมตร สูง 260 เมตร ลักษณะเป็นก้อนหินกลม ๆ แบน ๆ เรียงซ้อนกันสูงขึ้นไปเป็นยอดคล้ายกระจาดคว่ำ บางแห่ง เป็นชะง่อนผาชันมีถ้ำอยู่หลายแห่งในลักษณะต่างๆ กัน ที่ค้นพบมีประมาณ 30 แห่ง อยู่รอบตัวเขา เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำบันได ถ้ำฤษี ถ้ำอ่าง ถ้ำช่องลม ถ้ำปลา ถ้ำพุทธประวัติ ถ้ำค้างคาว ฯลฯ บางถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามบริเวณที่ ราบหน้าเชิงเขา มีลานกว้าง ต้นไม้ร่มรื่น
และฝูงลิงจำนวนมาก ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัด ที่พ่อค้าและชาวบ้านนำ สินค้าต่างๆ มาจำหน่าย
 
การรวมกลุ่มอื่นๆ
 
         
  สหกรณ์เพื่อการผลิต จำนวน 1 แห่ง
  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 2 แห่ง
  กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 1 แห่ง
  กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ จำนวน 44 กลุ่ม
  กลุ่มผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดีชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม
 
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  เทศบาลตำบลตลุกดู่
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
  โทรศัพท์ : 056-510-633 , 056-510-632
  โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุกดู่
  จำนวนผู้เข้าชม 16,286,271 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10