หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
 
 
 
สุขาภิบาลตลุกดู่ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๖ หน้า ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีผลบังคับใช้ ภายใน ๙๐ วัน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
 
 
 
เทศบาลตำบลตลุกดู่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลตลุกดู่ (ทั้งตำบล)อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของ อ.ทัพทัน ห่างจาก อ.ทัพทันประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด อุทัยธานี ประมาณ ๓๓ กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จัดแบ่งเป็นชุมชน จำนวน ๒๑ ชุมชน มีพื้นที่ประมาณ ๘๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐,๖๒๕ ไร่
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น ๑๑,๕๓๒ คน
จำนวน ๓,๒๒๑ ครัวเรือน
  ชาย จำนวน ๕,๖๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙
  หญิง จำนวน ๕,๘๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๑
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔๒.๓๗ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
สภาพทั่วไป มีลักษณะลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และที่ราบสลับเชิงเขา คือ เขาหนองแมงรัก เขาผา ลาดและเขาปฐวี พื้นที่ ๑ ใน ๓ เป็นป่าไม้ คือ ป่าทับเสลาฝั่งซ้าย และป่าไผ่เขียว ทางด้านการเกษตรกรรม เช่น การทำนา การทำ ไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง และการเลี้ยงสัตว์
 
 
 
การประกอบอาชีพ แยกเป็น
  การเกษตรกรรม ๗๐ %
  การเลี้ยงสัตว์ ๑๕ %
  การค้าขาย ๑๕ %
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
หมายเหตุ
    หนองนกยูง ๒๓๗ ๒๕๑ ๔๘๘ ๑๕๕    
  ทุ่งสำราญ ๓๒๘ ๓๕๔ ๖๘๒ ๑๖๘  
    ถนนใหม่ ๒๓๖ ๒๕๓ ๔๘๙ ๑๘๒    
  ดอนเหียง ๑๕๕ ๑๙๒ ๓๔๗ ๙๓  
    เขาปฐวี ๔๐๙ ๓๙๙ ๘๐๘ ๒๓๓    
  ถนนใหม่ ๒๔๖ ๒๗๙ ๕๒๕ ๑๖๑  
    หนองแฟบ ๓๙๖ ๓๕๘ ๗๕๔ ๒๒๔    
  ตลุกดู่ ๑๘๑ ๑๖๗ ๓๔๘ ๑๒๙  
    หนองคล้า ๑๔๗ ๑๗๙ ๓๒๖ ๘๙    
๑๐   เกาะกลาง ๓๕๓ ๓๖๙ ๗๒๒ ๑๗๐  
  ๑๑   วังเตย ๒๑๗ ๒๒๗ ๔๔๔ ๑๓๘    
๑๒   หนองไผ่ ๕๑๘ ๕๕๗ ๑,๐๗๕ ๓๐๘ ๒ ชุมชน
  ๑๓   สวนขวัญ ๕๘๐ ๕๖๘ ๑,๑๔๘ ๓๑๓    
๑๔   เพชรกาฬสินธุ์ ๖๒๘ ๖๕๒ ๑,๒๘๐ ๓๐๔ ๓ ชุมชน
  ๑๕   โป่งเก้ง ๕๙๔ ๕๔๗ ๑,๑๔๑ ๓๐๘ ๒ ชุมชน  
๑๖   หนองจิกยาว ๑๓๓ ๑๓๖ ๒๖๙ ๗๑  
  ๑๗   เพชรผาลาด ๓๓๘ ๓๔๘ ๖๘๖ ๑๗๕    
    รวม ๕,๖๙๖ ๕,๘๓๖ ๑๑,๕๓๒ ๓,๒๒๑  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10