หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศการกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ สม [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบ [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ สมั [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องคำสั่งและประกาศจังหวัดอุทัยธานี เกี่ยวกับป้องกันการแพร่ระบาด [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 145 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแอบอ้างจากมิจฉาชีพว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จั [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 87 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 233 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อทรายหยาบ และกระสอบ สำหรับป้องกันน้ำท่วม กรณีเ [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านบึง 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำปั้มประปาบาดาลซับเมิร์ส [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานสัก กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ทัพทัน ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายกันน้ำล้นคันคลอง หมู่ที่ 1,2,4,6,7,9,12,13 แ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 180 ชุด ๆ ละ 410 บาท โดยวิธีเฉพา [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านบึง จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว จำนวน ๔ ห้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
น้ำพริกป้าใจ
 
ปฐวี รีสอร์ท
ดู ลิ ง ที่ เ ข า ป ฐ วี

 
สอบถามเรื่อง อัตราการเสียภาษีที่ดินและโรงเรือน (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 491  ตอบ 1  
ขอสอบถาม (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 127  ตอบ 1  
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2160  [ 27 ก.ย. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว2137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2152  [ 27 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2153 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16403-16478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
 
 
กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดทางกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
 
 
 


จ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ 40 ไร่ หมู่ที่ 13 บ้านสวนขวัญ ตำบลตลุกดู [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสาลี-ชุมยาง(จุดทางข้างวัดช [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 17 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 
  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10