หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตร [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งมติคณะทำงานส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อย [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ร [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธื เรื่อง ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครลูกค้าผู้กู้รายใหม่ของธนาคาร [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โค [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้ง [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้างโพดเลี้ยงสัต [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกิจกรรมการซื้อลิ้นจี่เกษตรกรไทย ปันน้ำใจ 2 ต่อ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประก [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประก [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
 
อบต.ประดู่ยืน ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งนางาม ร่วมแสดงความอาลัยท่านอาคม​ แย้มนวล​ อดีตนายอำเภอ​ ที่ทำการอำเภอลานสัก [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานสัก #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ซ่อมไฟฟ้าส่องทางของหมู่ที่ 10 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสรวง ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีและคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามราชการ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.หนองไผ่ ฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าบ้าน - [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายไร่ลุงแช่ม - ไร่ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองสรวง เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน....เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ 3 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 
ปฐวี รีสอร์ท
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งที่พัก

 
สอบถามเรื่อง อัตราการเสียภาษีที่ดินและโรงเรือน (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 303  ตอบ 1  
ขอสอบถาม (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 70  ตอบ 1  
 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
 
สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุทัยธานี [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ เดือน เมษายน 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพ [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต [ 17 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 
  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10