หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเกษครกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพ [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดุ่ เรื่อง บัญชื่อรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิกา [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดุ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การรับฟังความค [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนตำบล [ 21 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้าง [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกฏหมายแรงงานเบื้องต้นที่ควรรู้ [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งปร [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านทุ่งสงบ ขนาดพื้นท [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน เดือนมี.ค.63 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินแจง อบต.เนินแจง ร่วมการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 92 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศสาหรับการจัดซื้อน้าดื่มและน้าแข็งโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อเพิ่มศักยภา [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจ้างเหมาจัดทาอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพ [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศสาหรับการจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแ [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศสาหรับการจัดซื้อชุดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่อาส [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 
ประเพณีแห่ธงโบราณสงกรานต์เขาปฐวี
วัดเขาปฐวี

 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 1550  ตอบ 6  
 
ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 กศ. มท 0816.3/ว605  [ 27 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา พิจารณาดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว604  [ 27 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.4/ว588  [ 27 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว579  [ 27 ก.พ. 2563 ]
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงิน ในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว586  [ 27 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3/ว585  [ 27 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 27 ก.พ. 2563 ]
การประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว570  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว31  [ 26 ก.พ. 2563 ]
 
 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอบ้านไร่ [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 110 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 153 
 
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบ [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลุกดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลุกดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 
  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๖-๖๑๐-๖๓๓ ,
๐๕๖-๕๑๐-๖๓๒
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10