หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการป้องกันโรคระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่น [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและดำเกณฑ์กลางอ้าวอิงโครงการประ [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอ [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำ [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตร [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องนิทรรศการสืบสร้างสุข [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการ [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 99 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่าง ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 113 
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ ของขวัญ หรืออาหารกลางวัน สำหรับผู้ [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 137 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 209 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 140 
 
อบต.ดงขวาง กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.ดงขวาง ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายที [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.หนองนางนวล ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งมะขามเตี้ย [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เมืองการุ้ง มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานที่ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมรา [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.เขาบางแกรก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาบางแกรก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 ชุด [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขฤทัย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ที่ขาดแคลนและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 
ปฐวี รีสอร์ท
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งที่พัก

 
สอบถามเรื่อง อัตราการเสียภาษีที่ดินและโรงเรือน (18 ส.ค. 2563)    อ่าน 124  ตอบ 0  
รบกวนสอบถาม (24 มิ.ย. 2563)    อ่าน 132  ตอบ 1  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
 
 
การเสนอแผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(รอบที่2) (ด่วนที่สุด) [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 195 
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
 
 
 


ซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะสำนักงาน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ จำนวน ๑๐ เครื [ 14 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าลานตากพืชผลทางการเกษตร(ช่วงที่ ๒) หมู [ 4 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายประสิทธิ์ เขตรการณ์ หมู่ที่ ๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชก [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 33 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ/ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 71 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๕๖-๖๑๐-๖๓๓ ,
๐๕๖-๕๑๐-๖๓๒
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10