หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง รักผืนป่าห้วยขาแข้ง ปี 2 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องลายสุพรรณิการ์เป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุทัยธานี [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพัน [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล กำหนดแผนงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ให้มี [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติด [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 69 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การขนย้ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องขอความร่วมมือในการสั่งซื้อกระเทียม จังหวัดเ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์ การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 58 
 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 126 
อบต.เนินแจง การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริห [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ทัพทัน เปิดการประชุมปลุกรับแผน และการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ในการดำเนินโครงการเพิ่ม [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกลางดง จิตอาสาฯ ต.หนองกลางดง พัฒนาวัด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 6 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.อุทัยธานี นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานส [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ และต่อต้านยาเสพติด ปร [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ และต่อต้านยาเสพติด ปร [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ และต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์บริหารจัดการ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 

เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 

ปฐวี รีสอร์ท
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งที่พัก

 
สอบถามเรื่อง อัตราการเสียภาษีที่ดินและโรงเรือน (18 ส.ค. 2563)    อ่าน 67  ตอบ 0  
รบกวนสอบถาม (24 มิ.ย. 2563)    อ่าน 84  ตอบ 1  
 
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ และ นายก อบจ. (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 71 
แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 495 
 
 
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าลานตากพืชผลทางการเกษตร(ช่วงที่ ๒) หมู [ 4 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายประสิทธิ์ เขตรการณ์ หมู่ที่ ๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเหม โลหะการก หมู่ที่ ๑๗ บ้านเพชรผา [ 2 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 


การประชุม หารือ สำรวจสภาพความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อการขับเคลื่อนไปด้ [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 40 


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 56 


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 43 


โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 71 


พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 64 


การประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒน [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 103 
  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๕๖-๖๑๐-๖๓๓ ,
๐๕๖-๕๑๐-๖๓๒
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10