หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่ [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ ไม้เท้าเลเซอร์ พระรา [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ภ.ด.ส.1 ภ.ด.ส.7 ปี2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรา [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่ สมั [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื [ 14 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ แบบอินโฟกราฟิก เรื่อง แหล่งพันธุ์มันสำประหล [ 13 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศวาระจังหวัด คนอุทัย สวมหมวกนิรภัย รักษาวินัยจราจร [ 8 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง (ที่ยังไม [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์ การเยียวยาและฟื้นฟูเครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงที [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สบค. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์ ส่งประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธ์ุมันสำปะหลัง [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
 
อบต.บ้านบึง บริการส่งน้ำอุปโภคบริโภคและฉีดน้ำดับฝุ่นบนถนนในตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมทางข้ามสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมเข้า [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม รับผู้ติดเชื้อที่บ้าน หมู่. 1 ตำบลทุ่งนางา [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เจ้าวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วน [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
อบต.ดงขวาง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองจอก ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุกดู่ ลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบประปาจุดบ้านนางน้ำวนเพื่อแก้ปัญหาระบบน้ำประปาขัดข้องและมอบใ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุกดู่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดสระเก็บน้ำ สปก.62 ไร่ เพื่อให้พ่อแม่ พี่น้องชาวตลุก [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพน [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
น้ำพริกป้าใจ
 
ปฐวี รีสอร์ท
ดู ลิ ง ที่ เ ข า ป ฐ วี

 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 820  ตอบ 1  
สอบถามเรื่อง อัตราการเสียภาษีที่ดินและโรงเรือน (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 749  ตอบ 1  
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
 
 
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
 
 
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จุด ส.ป.ก.62 ไร่ หมู่ที่ [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉ [ 8 ธ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 
  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.ตลุกดู่

facebook
ทต.ตลุกดู่
ทต.ตลุกดู่