หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกั [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกั [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภา [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นานาสาระเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดปร [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่และนายกเทศม [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 133 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ป [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ป [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ป [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศ เรื่องควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จังหวัดอุดรธานี แล [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 106 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการป้องกันโรคระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 136 
 
อบต.ทุ่งนางาม [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งนางาม ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ต.ทุ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา หมู่ 9 บ้านไทรงาม [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสระ แจ้งเตือนป้องกันการถูกหลอกลวง [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่แบน กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่แบน [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ประชุมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาง โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลการสอบรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภาร [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 
ปฐวี รีสอร์ท
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งที่พัก

 
สอบถามเรื่อง อัตราการเสียภาษีที่ดินและโรงเรือน (18 ส.ค. 2563)    อ่าน 156  ตอบ 0  
รบกวนสอบถาม (24 มิ.ย. 2563)    อ่าน 159  ตอบ 1  
 
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว388  [ 1 มี.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว395 [เอกสารแนบ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
 
 
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 135 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 227 
 
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]ซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะสำนักงาน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ จำนวน ๑๐ เครื [ 14 ธ.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ/ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 136 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 89 


กิจกรรมการเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้ความคิด Ze [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 104 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 4 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 171 


กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ [ 4 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 174 


การประชุมคณะกรรมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือขององ [ 4 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 178 
  
 
  ท่านพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๕๖-๖๑๐-๖๓๓ ,
๐๕๖-๕๑๐-๖๓๒
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10