หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - อยู่ระหว่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล กำหนดเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 1.รองปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ 2.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลุกดู่อยู่ระหว่างการรับรองผลการเลือกตั้ง 3.เบอร์โทรสายตรงผู้บริหาร062-309-4011 (อยู่หน้าหลักเว็บไซด์เทศบาลด้านล่างซ้ายมือ ติดกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตลุกดู่)
    - link 2
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - link 1
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - link 1
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    - link 5
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    - link 5
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6