หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เทศบาล 056-510633 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510632, 056-510633 ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ , ขอสัญญาณ FAX , และอื่น ๆ*
 
 
 
 


 
นายปรีชา เพ็ญนภา
ประธานสภาเทศบาล
 


 
นายนัฐณุภนต์ อัครธนัฐชัย
รองประธานสภาเทศบาล


 
นายธนัยรัชช์ ดวงจันทร์
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายประเทือง หนองคาย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจัด แกว่นกสิกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมชาย วินัยพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจตุรงค์ วินัยพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล


นายกุนนา จันทมา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสุมาลี คนดี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายธนภณ สวนสรา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวมณีวรรณ นาสินพูล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสายวน เทียมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล