หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บประจำปี 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บประจำปี 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง การถอนรายชื่อคนพิการที่หมดสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลตลุกดู่ หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เนื่องจากย้ายภูมิลำเนา) [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องระงับการจ่ายเบี้ยความพิการเฉพาะราย [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลตลุกดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2      3      4      5