หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
ตลุกดู่
"ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูลรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ตลุกดู่
ศาสนสถานประจำชุมชน
ตลุกดู่
สถานศึกษาประจำตำบล
ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตลุกดู่
รถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
1
2
3
4
5
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
 
 
 
 
 
 
วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตลุกดู่ เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบสังคมไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล ประชาชนส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก
 
 
 
 
  ประชาชนในเทศบาลตำบลตลุกดู่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมี วัด จำนวน ๑๒ แห่ง
 
 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญมีดั้งนี้
  ประเพณีแห่ธงโบราณสงกรานต์เขาปฐวี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ เดือนเมษายน ของทุกปี
  ประเพณีบุญเข้าพรรษา วัดทุกแห่งในเขตเทศบาล
  ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาปฐวี วัดตลุกดู่
  ประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดตลุกดู่
  ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านเพชรกาฬสินธุ์
  การทอผ้า กลุ่มหมู่บ้านเพชรกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๑๔
  การถนอมอาหาร โดยแปรรูปอาหารต่าง ๆ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๖
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน แห่ง
สถานีอนามัยหมู่บ้าน จำนวน แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน ๑๗ แห่ง
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรหมู่บ้าน จำนวน ๑๗ แห่ง
 
 
 
การศึกษาในเทศบาลตำบลตลุกดู่มี ดังนี้
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑๐ แห่ง แบ่งเป็น
    ขยายโอกาสการศึกษา จำนวน แห่ง
    เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา จำนวน แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน แห่ง
  โรงเรียนเอกชน จำนวน แห่ง
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ แห่ง
 
 
สถานีตำรวจภูธรตำบล จำนวน แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทรศัพท์ : 056-510-632 ,056-510-633
โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10