หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธัญญ์นรี ศิริอดุลย์โชติ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่


นางสาวธัญญ์นรี ศิริอดุลย์โชติ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลุกดู่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรัชณีย์ คงคาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวจิราพร ทองรื่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสราวุธ ทองคำขาว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวสายสมร พหลไทย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายธนวัฒน์ พันธุ์ไกร
สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม