หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลตลุกดู่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ ทต.ตลุกดู่
" ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูนรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลตลุกดู่
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 
 
HOTNEWS
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ งานราชการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลตลุกดู่ 056-510632 ติดต่อ งานป้องกันฯ ขอน้ำอุปโภค-บริโภค , ขอรถรับส่งผู้ป่วย , เหตุฉุกเฉินทางภัยภิบัติต่างๆ 056-510633 หรือส่ง FAX โทร 056-510632 ต่อ22 *
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
“ตลุกดู่เมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี
มีการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์
เพิ่มพูนรายได้ ขยายเศรษฐกิจพอเพียง”
 
วิสัยทัศน์ ทต.ตลุกดู่  
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
  บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ
อย่างมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและร่วมมื้อกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ ป่าไม้ และป่าชุมชน
  จัดการขยะ มลพิษ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล และมีระบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
  ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรและอาหารปลอดภัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 
กลยุทธ์
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
  ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย
  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา สินค้า OTOP
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 
กลยุทธ์
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชนครอบครัวและสังคม
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและสาธารณสุขในท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชน
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การเมือง การบริหาร
 
กลยุทธ์
  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหารและบริการ
  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำในการติดต่อหรือรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
เทศบาลตำบลตลุกดู่
ประมวลผลสำรวจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนชุมชนตลุกดู่
 
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  เทศบาลตำบลตลุกดู่
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
  โทรศัพท์ : 056-510-633 , 056-510-632
  โทรสาร : 056-510-632 ต่อ 22
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลุกดู่
  จำนวนผู้เข้าชม 16,220,716 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10